Havenreglement

HAVENREGLEMENT

Omschrijving van de begrippen
Ondernemer/Beheerder : De directie van Zeilfort Kudelstaart B.V.
Bezoeker(s) : Eenieder die de haven bezoekt, zowel lopend of per vaartuig, auto, fiets of enig ander vervoermiddel.
Haven : De gehele jachthaven, het bijbehorende terrein, de opstallen, het water en de ringdijk rondom het forteiland.
Havenmeester : De persoon (of zijn of haar vervanger) die is aangesteld door ondernemer/beheerder en de dagelijkse verantwoordelijkheid draagt voor het reilen en zeilen op de haven.
Ligplaats : De ligplaats die is toegewezen aan de ligplaatshouder.
Ligplaatshouder : (Vaartuigeigenaar) degene, die met de ondernemer/beheerder een overeenkomst is aangegaan met betrekking tot het gebruik van een ligplaats en het verblijf in de haven.
Vaartuig : Het vaartuig dat gedefinieerd is in het Boekingsformulier.

Artikel 1. Aansprakelijkheid
Dit havenreglement geldt voor de gehele haven en is van toepassing op zowel de ligplaatshouder als bezoekers. Ligplaatshouder is verantwoordelijk voor de gedragingen van bezoekers die met instemming van ligplaatshouder de haven betreden. Ligplaatshouder is aansprakelijk voor de eventuele schade toegebracht aan de haven door hem of haar en door zijn of haar bezoekers. Zulks geldt tevens ten aanzien van derden, die in opdracht van ligplaatshouder op de haven aanwezig zijn.
Ligplaatshouder dient genoemde bezoekers en derden in kennis te stellen van de inhoud van dit reglement. Overtreding van één van de artikelen uit het Havenreglement geeft de havenmeester en de ondernemer/beheerder het recht de overtreder de toegang tot de haven, (permanent) te ontzeggen.

Artikel 2. Bezoekers
De toegang tot de jachthaven is verboden voor onbevoegden. Bezoekers dienen zich te melden bij de havenmeester. Eenieder die zich op de haven bevindt, dient zich op verzoek te legitimeren en de aanwijzingen van de ondernemer/beheerder en/of de havenmeester te allen tijde op te volgen en de veiligheid in acht te nemen.

Artikel 3. Ongevallen, ziekte e.d.
In het havenkantoor is een EHBO-verbandtrommel aanwezig.
Informatie over huisartsen, apotheken, ziekenhuizen e.d. is te vinden op het Mededelingenbord aan buitenkant van het havenkantoor.

Artikel 4. Niet toegestaan
Eenieder is gehouden op de haven orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.
Op de haven is het niet toegestaan:
a. Overlast te veroorzaken door geluid, stank, parkeren, vervuiling of anderszins in welke vorm dan ook waaronder begrepen klapperende lijnen, zeilen en trillende verstaging;
b. Met gehesen zeilen, of met een onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid in de haven te varen; met uitzondering van zeilboten zonder motor.
c. Andere ligplaats in te nemen dan is overeengekomen, of door de havenmeester is aangewezen;
d. Het vaartuig niet behoorlijk af te meren met landvasten van voldoende sterkte of in onverzorgde staat te laten. In geval van slechte afmeerlijnen is de havenmeester gerechtigd passende maatregelen te nemen op kosten van de eigenaar van het betreffende vaartuig. Eventuele bergingskosten en alle daaruit voortvloeiende schade van een gezonken vaartuig zijn voor rekening van de eigenaar;
e. Te schuren/schilderen, lassen, slijpen, branden en andere brandgevaarlijke activiteiten uit te voeren zonder voorafgaande toestemming van de havenmeester;
f. Met afvalstoffen (dus ook uw vuilniszak), olie, lenswater e.d. het haventerrein te verontreinigen.
g. Storten van oliehoudende vloeistoffen in de oude, inmiddels buiten werking zijnde stortplaats, ten strengste verboden is;
h. Brandstof, smeerolie of verontreinigd bilgewater op het oppervlaktewater te lozen.
i. Uitsluitend huisvuil mag in daartoe bestemde blauwe containers worden gedeponeerd. Afval van/uit het vaartuig (zoals bijv. hout, tapijt, toiletpot, etc.) mag niet in de blauwe containers worden gedeponeerd. Dit dient u mee te nemen en aan te bieden in de eigen woonplaats. Men is verplicht alle voorwerpen en rommel, op steigers en groenstroken gedeponeerd bij het dagelijks onderhoud van het vaartuig, onmiddellijk op te ruimen.
j. Eigendommen buiten het vaartuig op het haventerrein en de steigers onbeheerd achter te laten;
k. Op het haventerrein open vuur, waaronder begrepen een barbecue, te gebruiken;
l. In de haven te zwemmen; in de haven te spelen met rubberbootjes, luchtbedden, etc.
m. Te overnachten in het vaartuig voor meer dan vier achtereenvolgende nachten, dan wel het vaartuig als permanente woon- en/of verblijfplaats te gebruiken;
n. De steigers en voetpaden dienen te allen tijde vrij van obstakels te blijven;
o. Voertuigen op het terrein te gebruiken met een asdruk boven 1.500 kg;
p. Op het terrein trailers, caravans of campers te parkeren, of tenten te plaatsen, en andere voertuigen te parkeren binnen het haventerrein anders dan op de parkeerplaats;
q. Harder dan stapvoets op het haventerrein te rijden;
r. Meer dan één (1) auto per ligplaatshouder op het haventerrein te parkeren;
s. Motoren te laten draaien anders dan om het voertuig te verplaatsen;
t. Honden los te laten lopen (dienen aangelijnd te zijn op het haventerrein). Het is verplicht om zelf de eventuele uitwerpselen van uw hond onverwijld op te ruimen.
u. Te vissen (Politieverordening).
v. Uw vaartuig (particulier en/of extern bemiddelingsbureau) te koop aan te bieden in onze haven.
w. Verboden te roken in alle overdekte ruimtes van het fort.

Artikel 5. Ongediertebestrijding
Men dient geen etensresten op gazons of steigers of in het water te deponeren. Trek ratten, eenden en andere watervogels niet aan door ze te voeren. Bij signalering van ongedierte, zieke of dode dieren die in het water drijven, dient dit direct te worden gemeld aan de havenmeester.

Artikel 6. Beschadigingen aan eigendommen van derden
Het is verplicht om beschadigingen aan eigendommen van anderen direct te melden aan de havenmeester.

Artikel 7. Afvalstoffen
Het is niet toegestaan met afvalstoffen (daaronder begrepen afvalstoffen afkomstig van het boordtoilet en uitwerpselen van dieren), olie, lenswater en dergelijke de haven te verontreinigen.
In geval van verontreiniging in de haven is de havenmeester gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreiniging te (doen) verwijderen.
Olie, bilgewater en vuilwatertanks kan tegen betaling worden aangeboden bij Kempers Watersport, Herenweg 100, Aalsmeer: 0172 503000, www.kemperswatersport.nl

Artikel 8. Vaartuig in de haven
• Elk in de haven liggend vaartuig dient zo aangemeerd te zijn, dat geen delen van het vaartuig zich boven de steiger bevinden, of andere vaartuigen hinderen.
• De vaartuigeigenaren dienen gevaarlijke situaties zo spoedig mogelijk te melden aan de havenmeester of, bij afwezigheid, de ondernemer/beheerder.
• Bij een geval van storm, brand, ongeval of enig ander onheil is eenieder die op het terrein aanwezig is, verplicht hulp te verlenen.
• Gasinstallaties aan boord van vaartuigen dienen veilig en volgens geldende voorschriften uitgevoerd te zijn en ook zo te worden gebruikt. Het in voorraad hebben en bijvullen van benzine dient met de grootste zorgvuldigheid te gebeuren, zodat het geen gevaar kan opleveren voor de omgeving.

Artikel 9. Toiletten
In de haven mogen buitenboord lozende toiletten niet worden gebruikt.
In het fort aan zowel linker- als rechterzijde zijn toiletten, wasgelegenheden en douches.

Artikel 10. Bagagevervoer
Voor het vervoer van bagage zijn bij het havenkantoor kruiwagens ter beschikking, die onmiddellijk na gebruik weer op de juiste plaats dienen te worden gezet voor de volgende gebruiker.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Zeilfort Kudelstaart B.V. en de havenmeester zullen nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed ook, tenzij een en ander het gevolg is van een aan Zeilfort Kudelstaart B.V. en/of havenmeester ernstige en toerekenbare tekortkoming.

Artikel 12. Verzekeringen
De ligplaatshouder is verplicht om zijn vaartuig en toebehoren tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren in de periode dat hij gebruikmaakt van de ligplaats. De ligplaatshouder wordt geadviseerd om zijn vaartuig en toebehoren ook tegen cascoschade te verzekeren.

Artikel 13. Onderhoud vaartuig
De ligplaatshouder is verplicht om zijn vaartuig in goede staat van onderhoud te houden.

Artikel 14. Commerciële activiteiten
Het is ligplaatshouder verboden de ligplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken (hieronder wordt mede verstaan daartoe strekkende borden, mededelingen, aanduidingen etc.), tenzij is overeengekomen met de ondernemer/beheerder.

Artikel 15. Onderhuur of bruikleen ligplaats
Het is ligplaatshouder verboden om de gehuurde ligplaats in onderhuur of bruikleen te geven.

Artikel 16. In bruikleen geven vaartuig
Indien ligplaatshouder zijn vaartuig en toebehoren aan derden in gebruik wil geven, dient hij persoonlijk de havenmeester vooraf daarvan in kennis te stellen, toestemming te vragen en aan te geven voor hoe lang dit derdengebruik zal zijn.

Artikel 17. Werkzaamheden aan vaartuig
Als de ligplaatshouder op de haven werkzaamheden aan zijn vaartuig wil verrichten die niet onder dagelijks onderhoud vallen, heeft hij daarvoor toestemming nodig van de havenmeester. Deze toestemming is eveneens benodigd voor alle werkzaamheden van derden aan zijn vaartuig.

Artikel 18. Ligplaatswijziging
De havenmeester heeft het recht de ligplaatshouder een andere ligplaats toe te wijzen, als enigerlei belang van de haven zulks vordert.

Artikel 19. Tijdelijke afwezigheid
Ligplaatshouder is verplicht de havenmeester in kennis te stellen als het vaartuig voor meerdere nachten niet in de ligplaats aanwezig zal zijn, en tijdstip van terugkomst. De havenmeester is gerechtigd de vrije ligplaats tijdelijk toe te wijzen aan een passant.

Artikel 20. Vaarreglement
Op het water van de jachthaven zijn in het algemeen de wettelijke bepalingen van het vaarreglement van kracht. De maximum vaarsnelheid is 4 km per uur.

Artikel 21. Maximumsnelheid op haventerrein
Op het haventerrein zijn van toepassing de Wegenverkeerswet, het Verkeersreglement en de door de gemeente opgelegde regels.
De maximumsnelheid voor voertuigen op het haventerrein bedraagt 3 km/uur (stapvoets). Bromfietsen en fietsen met hulpmotor mogen niet worden gebruikt met ingeschakelde (hulp)motor.

Artikel 22.
Dit havenreglement kan tussentijds worden aangepast. Op overeenkomsten tussen ligplaatshouder en Zeilvaart Kudelstaart B.V. is Nederlands recht van toepassing.

Zeilfort Kudelstaart B.V. | januari 2023